Promocija u freelancingu

October 4th, 2009

Marketing i promocija važe za jedne od onih segmenata poslovanja na koje poslodavci uglavnom ne obraćaju dovoljno pažnje. Pri tom se očigledno zaboravlja na činjenicu da one zapravo predstavljaju vezu preduzeća sa klijentima.

U freelancingu je ovaj problem vrlo čest. S obzirom na prirodu freelance poslovanja, neminovno je da sve poslovne aktivnosti izvršava samo jedna osoba, a kao što smo o tome i ranije  pričali, to često predstavlja problem i uslovljava pojavu zapostavljanja nekih segmenata poslovanja u odnosu na druge.

U ovom tekstu,  pokušaćemo da vam približimo ulogu promocije kao jedne od glavnih komponenti u poslovanju svakog preduzeća ili freelancing biznisa.

Promocija

 • Može se definisati  kao tržišno komuniciranje koje predstavlja sve aktivnosti koje imaju za cilj da olakšaju i ubrzaju PRIHVATANJE PROIZVODA ili usluga od strane kupca.
 • Osnovna uloga promocije kao instrumenta u marketingu se ispoljava u obezbeđivanju odgovarajućeg nivoa tražnje na osnovu STVARANJA POZITIVNOG STAVA  prema proizvodima i uslugama.
 • To je oblik MASOVNOG KOMUNICIRANJA između proizvođača i potrošača.

Osnovne funkcije promocije u poslovanju se ogledaju u uticaju koje ona ima na potrošaće u cilju kupovine određenog proizvoda i to stvaranjem njegovih neopipljivih karakteristika u opipljive (vidljive) i prezentovanjem njegovih opipljivih karakteristika na različite načine. Pored toga, kao osnovne funkcije svake promocije se može navesti i praćenje očekivanja potrošača u odnosu na proizvod. U tom smislu se podrazumeva kvalitet koji su kupci očekivali od određenog proizvoda pre negi što su ga kupili i osećanje nezadovoljstva ili zadovoljstva posle kupovine i probe istog proizvoda.

Vrlo bitnu ulogu u promociji ima i usmena propaganda kao vid promocije koju sam freelancer ne može da kontroliše, već ona podrazumeva usmenu razmenu iskustva potrošača koji su probali određeni proizvod. Ukoliko loše obavite posao sa jednim klijentom, budite spremni na to da će se informacija o tome raširiti vrlo brzo i zato budite vrlo pažljivi u vezi sa tim kakav imidž pružate kako ne biste došli na loš glas  u krugu onih klijenata koji vam mogu predstavljati potencijalne kupce i ciljno tržište.

Promocija se sastoji od širokog spektra različitih aktivnost koje služe istom cilju – privlačenja pažnje potencijalnih kupaca i pozitivan uticaj na njih prilikom kupovine određenog proizvoda.

Promocija zapravo ima veliku ulogu u procesu donošenja odluke o kupovini nekog poizvoda i posebno je izražena u fazi odlučivanja potencijalnih potrošača o kupovini. Na složenost donošenja odluke o kupovini nekog proizvoda utiče više faktora, a najizraženiji od njih su:

 • heterogenost ponude na tržištu,
 • rizik i nesigurnost koju donosi svaka kupovina (naročito ako govorimo proizvodima visoke vrednosti, koji ne mogu da se isprobaju, ne mogu da se menjaju ili su klijentima veoma bitni)
 • strah od finansijskih posledica koje mogu da zadese kupca
 • proces planiranja kupovine i planiranja korišćenja svakog proizvoda nekim kupcima jednostavno nije privalačan i nisu spremni na takvo zalaganje
 • čest je slučaj da neke relevantne informacije vezane za proizvod nisu dostupne kupcu, za dostupnost informacija prvenstveno je odgovoran sam freelancer ili osoba koja radi u sektoru marketinga i čiji je posao da pruži informacije o proizvodu i firmi svim zainteresovanim licima

Potrebno je napomenuti da upravo ovi faktori mogu da odvrate potencijalne mušterije od kupovine određenog proizvoda, tako da na njih treba gledati kao na kritične tačke prodaje proizvoda i da prilikom procesa promocije na njih treba obratiti posebnu pažnju.

Prilikom definisanja sadržaja promotivnih aktivnosti posebno treba voditi računa o heterogenosti auditorijuma i  njihove  podele u heterogene grupe.

Faze oblikovanja programa promo aktivnosti:

 1. analiza situacije
 2. izbor ciljnih segmenata na tržištu
 3. definisanje ciljeva i strategije
 4. utvrđivanje ukupnog promotivnog budžeta
 5. definisanje promotivnog miksa
 6. kreiranje poruke koja treba da se prenese potrošačima
 7. izbor kanala komunikacije
 8. utvrđivanje efikasnosti promotivnih aktivnosti

Ove faze služe kao osnova za dalje kombinovanje instrumenata marketing miksa, a rekli smo da su to, pored promocije, još i proizvod, njegova cena i kanali prodaje.

Obim i struktura promo aktivnosti u turizmu bitno zavise od veličine uloge i značaja preduzeća, odnosno značaja biznisa koji vodi određeni freelancer. Formulisanje osnovnog pristupa vođenja promotivnih aktivnosti podrazumeva davanje preciznih odgovora na razna pitanja.

Samim tim, razlikuju se posebni oblici i vrste promocije.

1. Poslovna propaganda

Propaganda je jedan od instrumenata poslovne politike za ostvarivanje definisanih ciljeva.

Osnovni ciljevi svake propagande su:

 • činjenje jednog neopipljivog proizvoda opipljivim
 • obećanje koristi koja može biti ostvarena
 • diferenciranje proizvoda u odnosu na konkurenciju
 • uticaj na zaposlene
 • ostvarivanje efekta kroz „usmenu propagandu“

Propaganda se može vršiti putem različitih sredstava. Sredstva taktičke propagande predstavljaju NAČIN  na koji seinformacije  prenose na potencijalne potrošače. Ta sredstva mogu biri grafička, oglasna, projekciona (tj. ekranska) itd.

2. Odnosi sa javnošću

Odnose sa javnošću (ili sektor marketinga koji se u poslednje vreme popularnije naziva samo PR, što je izvedeno iz engleskog termina „ Public Relations“) predstavlja komuniciranje sa internom i eksternom javnošću preko stvaralaca javnog mnjenja (novinarima) ili posrednika u prodaji određenog proizvoda. Ovaj posao vrše agenti za odnose sa javnošću i oni direktno utiču na stvaranje opšte slike o proizvodu ili  firme koju prezentuju. Njihov osnovni zadatak je pružanje istinitih informacija širokom auditorijomu i da to čine dovoljno često kako bi na što efikasniji način skrenuli pažnju javnosti na proizvode koju jedan freelancer ili firma pružaju.

Osnovni cilj odnosa sa javnošću je ostvarivanje publiciteta! Naravno, ovakav način promocije ne podrazumeva samo velike firme koje  su u mogućnosti da obezbede poseban sektor koji bi se bavio odnosima sa javnošću, već i one freelancere koji su kvalitetnim poslovanjem sebi obezbedili plasman na tržištu.

Tipični oblici odnosa sa javnošću su ostvarivanje veze sa stvaraocima javnog mnjenja, konferencije za štampu  i individualni kontakti sa pojedincima

3. Unapređenje prodaje

To je oblik promotivnih aktivnosti usmeren ka postizanju kratkoročnih ciljeva tj. ka postizanju  prodaje određenog proizvoda. Osnovne karakteristike unapređenja prodaje su njegov kratkoročni karakter, postizanje brze akcije, kao i neposredni i lako merljivi efekti prodaje.

Unapređenje prodaje može biti usmereno ka potrošačima, posrednicima u kanalima prodaje i ka prodajnom osoblju ili samom freelanceru (što se dešava samo u posebnim situacijama). Poseban oblik unapređenja prodaje je učešće na sajmovima.

4. Lična prodaja

Lična prodaja obuhvata direktnu i usmenu prezentaciju potencijalnom kupcu putem razgovora. Postoje različiti vidovi lične prodaje, a to su: prodajne prezentacije, prodajni susreti i podsticajni programi

Finansiranje promo aktivnosti

To je posebna aktivnost u promotivnom procesu i ono zapravo predstavlja proces utvrđivanja troškova promocije. Ono podrazumeva:

1. utvrđivanje ukupnih troškova promotivnih aktivnosti za duži period

2. raspodelu troškova promotivnih aktivnosti na kraće periode

3. utvrđivanje troškova promotivnih aktivnosti  za pojedina tržišta

4. određivanje troškova promotivnih aktivnosti za pojedine poslove

Postoje posebne metode za utvrđivanje ovih troškova i bitno je napomenuti to da je za određene poslove, uz korišćenje resursa predviđenih za promociju,  neophodno i finansiranje iz dodatnoh izvora. Ipak, to je rizik koji će svaki poslodavac jednom prilikom morati da preuzme, a što se  u najvećem broju slučajeva može pokazati kao vrlo isplatljiv postupak.

64 Responses to “Promocija u freelancingu”

 1. Migubionorie says:

  Cialis Effetti Terapeutici Il Farmacista Online Cialis Canada viagra vs cialis vs levitra Doxycycline Where To Purchase Does Keflex Have Generic

 2. Migubionorie says:

  Victoria Bc Viagra viagra online prescription Acheter Colchicine

 3. Migubionorie says:

  Comprar Cialis Original Contrareembolso Clomid 5000 Vendita Propecia online pharmacy Cialis 5 Mg Comprime Pellicule Boete De 28

 4. Migubionorie says:

  Canine Antibiotic Dosage Amoxicillin Cialis Retardante Cheap Ciprofloxacin 500mg viagra Cialis 20 Mg Mitad Levothyroxine

 5. Migubionorie says:

  Propecia Online Without A Prescription Buy Levitra Where To Buy viagra Viagra Generico 24h Hydrochlorothiazide Aldoril Secure Medicine Buy Valtrex Generic

 6. Migubionorie says:

  Amoxicillin Pediatric Tab Amoxicillin Weight Dog Propecia Horarios filitra vardenafil tablets Viagra En Las Mujeres Amoxil 500mg With Food

 7. Migubionorie says:

  Cialis En Pharmacie Avec Ordonnance viagra Viagra Alcol Amoxicillin Cats Allergic Reaction Vomit Cialis Cheapest Online Prices

 8. Migubionorie says:

  Amoxicillin Coughing Side Effect viagra Comprar Cialis Autentica

 9. Migubionorie says:

  Order Generic Cialis Cialis Migliore Forum Viagra 25 cialis buy online Buy Paxil Overnight Viagra Kaufen Docmorris Kamagra Quick Coupon

 10. Migubionorie says:

  Amoxicillin Crohn’S Cephalexin While Breastfeeding buy viagra online Orlistat Best Price

 11. Migubionorie says:

  Pharmacy Online Cefalosporin viagra Tadalafil 20mg Buy Genericos De Propecia

 12. Migubionorie says:

  Generic Cialis Daily Use Finasteride Cash Delivery Overseas cialis Cialis Generic Forum Viagra Overnight Shipping Fedex Ricetta Viagra Dei Poveri

 13. Migubionorie says:

  Generic Levitra Online viagra Buy Alli Diet Pills Online Inc.

 14. Jeffdure says:

  Zithromax Order Canada online pharmacy Buy Doxycycline North Ayrshire Buy Propecia Mexico Mysecuretabs

Leave a Reply